padidekimia

padide kimia.co

مفصل گردان هود

 هود مکنده دود و اثر کوآندا
اثر کوآندا بعنوان پديده طبيعي است که در طراحي هود هاي مکنده بايد به آن دقت شود.متاسفانه در طراحي بگ فيلتر ها و هودهاي نصب شده در روي کوره هاي ذوب و منابع آلاينده توجهي به آن نمي شود.

اين امر باعث صرف هزينه هاي زيادي مي شود و در آخر مکش خوبي ندارند. در صورتي که اگر طراح اثر کوآندا را در طراحي هود لحاظ کند، با يک سيستم کوچکتر مي تواند، نتيجه مطلوبي از مکنده بگ فيلتر بگيرد.
اثر کوآندا عنوان پديدهاي در مکانيک شارهها است که مطابق آن شارههاي جتي که در راستاي خط راست از نزديکي يک سطح خميده کوژ مي گذرند، به سمت آن سطح متمايل مي شوند.
به زبان ساده اگر يک سيال (مانند آب)از کنار يک جسم عبور کند سيال دور جسم مي پيچد.اين خم شدن سيال به دور جسم را اثر کواندا مي گويند
اگر شير آب را کمي باز کنيم تا باريکه آب ايجاد شود سپس پشت يک قاشق را به آب تماس دهيم مشاهده مي کنيم که قاشق به طرف آب کشيده مي شود،درحقيقت جريان آب حول قاشق مي پيچد، بنابراين از طرف قاشق به آن نيرو وارد مي شود زيرا مسير آب به سمت قاشق منحرف شده است طبق قانون سوم نيوتن عکس العمل اين نيرو قاشق را به سمت آب مي کشد. درحقيقت آب به سطح جسم مي چسبد.
اثرکواندا در بسياري از پديده هاي اطراف ما ديده مي شود .
خم شدن هوا به طرف بال هواپيما باعث مي شود بال به سمت بالا کشيده شود،و هواپيما پرواز کند.
و اين اثر در مکنده هاي هوا و دود ديده ميشود که متاسفانه در طراحي بگ فيلتر ها و هود هاي نصب شده در روي کوره هاي ذوب و منابع آلاينده توجهي به آن نمي شود.که اين امر باعث ميشود آلاينده ها با توجه به مکش زياد به داخل هود کشيده نشود و يا بعد از ورود با هود از کناره هاي هود به بيرون باز گردد،و با توجه به صرف هزينه هاي زياد، مکش خوبي نداشته باشيد. لذا شرکت پديده کيميا تحقيقات زيادي در باب اين موضوع انجام داده است و آمادگي اين را دارد که جهت اصلاح سيستمهاي قديمي و انجام محاسبات براي بهبود عملکرد مکش هودهاي مکنده شما انجام دهد.

تهيه شده توسط موسي مظاهري شرکت پديده کيميا

 

sabte-Sefaresh.pngtamasvideo.pngsait_jadid.pngkhanebazdidmajazidarbaremaforoshgah.png

 

 

مفصل چرخان
هود گردان کوره ذوب

هود کوره القایی

 

هود کوره القایی

 

هود کوره القایی

 

 

 

 

sabte-Sefaresh.pngtamasvideo.pngsait_jadid.pngkhanebazdidmajazidarbaremaforoshgah.png