1. خانه
  2. پدیده کیمیا
  3. هود کوره (هود گردان)

هود کوره (هود گردان)

پدیده کیمیا

هود کوره (هود گردان)

هود مکنده دود و اثر کوآندا

اثر کوآندا بعنوان پدیده طبیعی است که در طراحی هود گردان باید به آن دقت شود.متاسفانه در طراحی بگ فیلتر ها و هودکوره نصب شده در روی کوره های ذوب و منابع آلاینده توجهی به آن نمی شود.

این امر باعث صرف هزینه های زیادی می شود و در آخر مکش خوبی ندارند. در صورتی که اگر طراح اثر کوآندا را در طراحی هود لحاظ کند، با یک سیستم کوچکتر می تواند، نتیجه مطلوبی از مکنده بگ فیلتر بگیرد.

اثر کوآندا عنوان پدیدهای در مکانیک شارهها است که مطابق آن شارههای جتی که در راستای خط راست از نزدیکی یک سطح خمیده کوژ می گذرند، به سمت آن سطح متمایل می شوند.

به زبان ساده اگر یک سیال (مانند آب)از کنار یک جسم عبور کند سیال دور جسم می پیچد.این خم شدن سیال به دور جسم را اثر کواندا می گویند.

اگر شیر آب را کمی باز کنیم تا باریکه آب ایجاد شود سپس پشت یک قاشق را به آب تماس دهیم مشاهده می کنیم که قاشق به طرف آب کشیده می شود،درحقیقت جریان آب حول قاشق می پیچد، بنابراین از طرف قاشق به آن نیرو وارد می شود زیرا مسیر آب به سمت قاشق منحرف شده است طبق قانون سوم نیوتن عکس العمل این نیرو قاشق را به سمت آب می کشد. درحقیقت آب به سطح جسم می چسبد.

اثرکواندا در بسیاری از پدیده های اطراف ما دیده می شود .
خم شدن هوا به طرف بال هواپیما باعث می شود بال به سمت بالا کشیده شود،و هواپیما پرواز کند.

و این اثر در مکنده های هوا و دود دیده میشود که متاسفانه در طراحی بگ فیلتر ها و هود های نصب شده در روی کوره های ذوب و منابع آلاینده توجهی به آن نمی شود.

این امر باعث میشود آلاینده ها با توجه به مکش زیاد به داخل هود کشیده نشود و یا بعد از ورود با هود از کناره های هود به بیرون باز گردد،و با توجه به صرف هزینه های زیاد، مکش خوبی نداشته باشید.

لذا شرکت پدیده کیمیا تحقیقات زیادی در باب این موضوع انجام داده است و آمادگی این را دارد که جهت اصلاح سیستمهای قدیمی و انجام محاسبات برای بهبود عملکرد مکش هودهای مکنده شما انجام دهد.

مظاهری